cat / esp

El treball amb les arrels dels conflictes
a l'Àfrica Central

fins al
4 de maig
Sessió del 5 de maig (16-19.30 h)
PERSPECTIVES HISTÒRIQUES I GEOPOLÍTIQUES DE L'ÀFRICA CENTRAL
 • Passat i present de Ruanda. Esquema gràfic d'una evolució històrica
 • La herència colonial a l'Àfrica Central i l'impacte del fi de la Guerra Freda
 • Dualitat i factors ètnics i regionals: com a diferència o com a divisió
 • Conflictes: versions oficials, alternatives i/o complementàries
 • Recursos naturals a la República Democràtica del Congo: potencialitats i interessos geoestratègics/geoeconòmics
Sessions del 12 i el 19 de maig (16-19.30 h)
VERITAT, JUSTÍCIA I DIÀLEG PER A UNA CONVIVÈNCIA ARMÒNICA
 • Arrels profundes i responsabilitats externes de la tragèdia a Ruanda i la RD del Congo
 • Actors estatals, actors no estatals i organitzacions internacionals, amb especial referència a les multinacionals
 • Vies de "remei": aproximació simbològica a la justícia i la mediació
  • La veritat com a centre: veritat oficialitzada, veritat ocultada... ¿com treballar amb les veritats?
  • Justícia internacional (TPIR/CPI) vs justícia nacional d'acord amb el principi de justícia universal: el cas Ruanda/RD Congo obert a l'Audiència Nacional (víctimes espanyoles, ruandeses i congoleses)
  • Diàleg governamental vs diàleg altament inclusiu. El model de Diàleg Intra-Ruandès (DIR): procés, avanços, límits i perspectives de futur. Boomerang destructiu o constructiu?
 • Impactes dels processos de justícia i diàleg a la societat ruandesa i congolesa i a nivell internacional
 

A càrrec de
Jordi Palou

Mediador i consultor internacional en resolució de conflictes. Des del 2001 ha assumit la representació legal de les víctimes espanyoles, ruandeses i congoleses en el conflicte d'Àfrica Central. Palou lidera diverses iniciatives i recerques teòriques i pràctiques en l'àmbit de la mediació i la resolució pacífica de conflictes, com ara el Fòrum Internacional per la Veritat i la Justícia a l'Àfrica dels Grans Llacs.
Organitzen:
Col·labora:


Departament de Dret i Economia Internacionals
Matrícula: 50 € per a alumnes de la UB (es reconeix com un crèdit universitari) / 90 € en general.